Ruch Rodzin Nazaretańskich

Archidiecezji Warszawskiej

Oświadczenie moderatora Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Archidiecezji Warszawskiej
(przekazane do prasy katolickiej 10.06.2009 r.)


Abp K. Nycz, kierując się ustaleniami Komisji teologiczno – prawnej, powołanej w celu oceny sytuacji zaistniałej w Ruchu Rodzin Nazaretańskich, nakazał uporządkowanie statusu formalno-prawnego Ruchu oraz praktyki jego działania.
W ostatnich miesiącach podjęliśmy pierwsze próby reformy Ruchu według tychże zaleceń. Mamy świadomość, że oprócz dobra, którego doświadczyliśmy, było w Ruchu szereg nieprawidłowości, za które każdy z nas jest w jakimś stopniu odpowiedzialny. Rozeznanie prawdziwej natury oraz źródła tych błędów jest dla nas sprawą wielkiej wagi, wymagającą pracy serca i sumienia każdego z nas, a także dzielenia się we wspólnocie. Ten proces, niełatwy i często bolesny, jeszcze trwa.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w dekrecie powstają nowe materiały formacyjne. Ich tematyka, jak i tematyka cotygodniowych spotkań centralnych, począwszy od września 2008 r., dotyczy w większym niż dotychczas stopniu umacniania więzów międzyludzkich, małżeńskich, rodzinnych i wspólnotowych. Refleksji nad wartością relacji międzyludzkich chcemy poświęcić rekolekcje letnie. Ich tematem przewodnim będzie życie człowieka we wspólnocie.
Podczas spotkań centralnych przedstawione zostały również niektóre treści z odbytych przez księży zaangażowanych w odnowę RRN rekolekcji zamkniętych. Dotyczyły one roli i działania Ducha Świętego w życiu indywidualnym i wspólnotowym, roli nowych ruchów religijnych w Kościele, duchowości i zadań ludzi świeckich w Kościele.
W gronie księży, animatorów i członków Ruchu podjęto próbę odczytania na nowo charyzmatu Ruchu. Wydaje się, że jest nim odkrywanie, doświadczanie i adorowanie Boga w codzienności, naśladując Św. Rodzinę z Nazaretu w jej życiu cichym, ukrytym, prostym i pokornym, pośród świata i w swoich obowiązkach stanu. Istotnym rysem duchowości wydaje się być również naśladowanie św. Jana Ewangelisty, który, przyjmując testament Chrystusa z Krzyża, wprowadził Matkę Bożą do swojego domu i w swoje życie wewnętrzne.
Cały czas w wymiarze międzydiecezjalnym prowadzone są prace nad sformułowaniem nowego statutu RRN. W pracach tych szczególny nacisk staramy się położyć na większe upodmiotowienie w RRN świeckich jego członków. Nadzieję budzi też fakt, że w wysiłek oczyszczenia i odnowy włączają się też grupy RRN z innych diecezji – zwłaszcza przez korzystanie z nowych materiałów formacyjnych przygotowywanych w Warszawie – tak w odniesieniu do spotkań cotygodniowych, jak i w przygotowaniu do rekolekcji letnich.
Siłę do dalszej pracy chcemy przede wszystkim czerpać z nadziei, którą daje Bóg bogaty w miłosierdzie.

Najbliższe dni będziemy przeżywać pod znakiem Bożego Miłosierdzia. Triduum Paschalne i Wielkanoc to ostateczny i definitywny triumf dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłosierdzia nad grzechem. Już teraz przygotowujemy się do kolejnej ogólnopolskiej pielgrzymki RRN na Jasną Górę, która odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia br., w przeddzień niedzieli Miłosierdzia Bożego. W najbliższym tygodniu przypada także czwarta rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II, który apelował do nas wszystkich o "wyobraźnię miłosierdzia". Te wydarzenia stanowią dla nas szczególny impuls, aby powierzyć Bożemu Miłosierdziu wszystkie trudne sprawy naszego Ruchu i prosić o jego triumf w naszych sercach.

W związku z tym pragniemy zaprosić wszystkich na mszę św. w intencji: "O dar zwycięstwa łaski i Bożego miłosierdzia w sercach wszystkich członków RRN". Będzie ona sprawowana w najbliższy piątek, 3 kwietnia 2009 r., o godz. 19:00, w kościele Wszystkich Świętych (w ramach spotkania centralnego). Pragniemy, aby nasza wspólna modlitwa, czerpiąc inspirację z ducha Ewangelii, uprosiła nam wszystkim łaskę przemiany serc i uzdrowienia sumień oraz uzdolnienia do służby dobru zgodnie z Bożym zamysłem.

Rekolekcje Wielkopostne RRN, które wygłosi ks. Paweł Gwiazda, asystent kościelny RRN, odbędą się w dniach 27-29 marca 2009 r. w kościele Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim. W dniach 27 i 28 marca początek rekolekcji o godz. 19.00, natomiast 29 marca o 19.30. W programie jest Msza św. a następnie konferencja.

D E K R E T
Mając na względzie potrzeby duchowe Archidiecezji Warszawskiej oraz w celu zapewnienia właściwej opieki i podkreślenia szczególnej troski o Ruch Rodzin Nazaretańskich w naszej Archidiecezji, niniejszym mianuję Wielebnego Księdza doktora Pawła Gwiazdę Asystentem Kościelnym tego ruchu.
 

Wielebnemu Księdzu Asystentowi, na trud podjętych zadań, z serca błogosławię.

† Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski

Ks. dr Janusz Bodzon Wicekanclerz Kurii

 

My, świeccy członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich po zapoznaniu się z treścią dekretu z dnia 29.01.2009 r. wydanym przez ks. abp K.Nycza  oświadczamy,  że w duchu posłuszeństwa i wierności Kościołowi, przyjmujemy wszystkie postanowienia i zalecenia dotyczące Ruchu Rodzin Nazaretańskich  zawarte w tym dokumencie. Jednocześnie chcemy wyrazić głęboką wdzięczność Biskupom naszej diecezji za pasterską troskę, wyrażoną wobec nas przez powołanie specjalnej komisji do zbadania zdarzeń i oceny sytuacji w RRN dekretem z dn. 12.09.2007 r. Dziękujemy wszystkim członkom tej komisji z księdzem biskupem Tadeuszem Pikusem na czele, za poświęcony czas i wnikliwą ocenę sytuacji w RRN Archidiecezji Warszawskiej.  Dziękujemy także przedstawicielom Kurii Warszawskiej, którzy zapoznali nas z istotą dekretu podczas naszego cotygodniowego spotkania w dniu 6.02.2009, a zwłaszcza za pełen ciepła i otuchy komentarz księdza prałata Henryka Małeckiego.

 

W duchu wdzięczności i synowskiego posłuszeństwa Kościołowi przyjęliśmy dekret dotyczący Ruchu Rodzin Nazaretańskich z dnia 31 stycznia br. Jako kapłani Archidiecezji Warszawskiej pragniemy potwierdzić naszą gotowość do trwania w wierności nauczaniu Kościoła i w posłuszeństwie decyzjom jego Pasterzy.

Dziękujemy naszym Pasterzom i powołanej przez nich komisji za płynące z pasterskiej troski wnikliwe rozpatrzenie i zdiagnozowanie sytuacji Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Chcemy podjąć wezwania przedstawione w dekrecie i w poczuciu odpowiedzialności czynnie włączyć się w dzieło odbudowy i odnowy Ruchu, aby jako cząstka Kościoła jak najlepiej mu służył. Jako duszpasterze i kapłani pragniemy zadeklarować wolę całkowitego odcięcia się od wszystkich błędów, które powstały w Ruchu i o których mowa w dokumencie. Za te nieprawidłowości, w których w różnym stopniu i z różną świadomością uczestniczyliśmy, ale za które czujemy się odpowiedzialni, pragniemy z całego serca przeprosić zarówno wiernych jak i Pasterzy Kościoła.
Pragniemy podkreślić, że w pełni zgadzamy się z oceną materiałów i działalności Ruchu przedstawioną przez komisję. Główne linie tej oceny zaczęliśmy wprowadzać w Ruchu już od wakacji: dotyczy to przede wszystkim zmiany koncepcji i praktyki kierownictwa duchowego oraz położenia akcentu na budowanie relacji międzyludzkich i więzi osobowych w rodzinach i wspólnotach Ruchu. Zaczęliśmy również tworzyć na potrzeby cotygodniowych spotkań w grupach parafialnych nowe materiały, w których naczelne miejsce zajęły Pismo św., nauczanie magisterium, teksty z duchowej tradycji Kościoła.

Zakończyła swoją pracę Komisja teologiczno-prawna powołana przez ks. abp Kazimierza Nycza (dekret nr 600/Abp/07 z dnia 12 września 2007 r.) w celu oceny sytuacji zaistniałej w Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Zgodnie z jej ustaleniami abp Nycz nakazał uporządkowanie statusu formalno-prawnego Ruchu oraz praktyki jego działania. Ruch Rodzin Nazaretańskich może działać dalej, jednakże konieczne jest wypracowanie nowych materiałów formacyjnych oraz statutu po odczytaniu i opisaniu na nowo charyzmatu RRN i określeniu celu jego działania. Dotychczasowe materiały formacyjne mogą być traktowane jedynie jako teksty historyczne. Publikacje ks. T.Dajczera, ks. J.Piłata, ks. B.Szewca oraz P. S.Bieli nie mogą stanowić podstawy do formacji jakiegokolwiek ruchu w Archidiecezji Warszawskiej.

Zgodnie ze wskazaniami Komisji w dalszej formacji RRN należy zwrócić szczególną uwagę na wartości służące umacnianiu więzów małżeństwa i rodziny oraz godności człowieka. W kierownictwie duchowym należy zadbać o przestrzeganie zasady osobistej wolności. Nalezy zadbać o transparentność funkcjonowania RRN na wszystkich płaszczyznach.